Sản xuất đạt chuẩn GMP

Sản xuất đạt chuẩn GMP

Phải áp dụng lộ trình thực hiện GMP trong sản xuất thực phẩm chức năng

Theo quy định tại Nghị định 15 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, từ ngày 1/7/2019, tất