Nhà máy Éloge France Việt Nam

Nhà máy Éloge France Việt Nam

Vị trí, vai trò và đặc điểm của dược phẩm

Dược phẩm gồm hai thành tố cơ bản là thuốc tân dược và Y học cổ truyền; được đảm bảo